AGRO Dicotex 100ml - pro trávníky

AGRO Dicotex je vysoce účinný selektivní herbicid v trávnících.
AGRO Dicotex 100ml - pro trávníky
AGRO Dicotex 100ml - pro trávníky
AGRO Dicotex 100ml - pro trávníky
AGRO Dicotex 100ml - pro trávníky
199 Kč 164 Kč bez DPH
Pouze osobní odběr
Skladem
Osobně v prodejně:zítraPřepravní společností:Není možné zaslat
Kód017130PNSelektivní herbicid VýrobceAGRO

AGRO Dicotex je vysoce účinný selektivní herbicid v trávnících. Má velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách. Působí likvidačně na dvouděložné plevele (jetel, pampeliška, sedmikráska, svlačec, přeslička atd.). Nepůsobí na trávy. Je šetrný k životnímu prostředí a bezpečný pro uživatele. Po použití se tráva se může kompostovat.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+ P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

SP věty

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest)

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje DMA sůl 2,4-D. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

 - účinné látky: 2,4-D, MCPA, mekoprop-P, dikamba

- bezpečné pro uživatele – žádné výstražné symboly

- dávkování: 75 ml přípravku stačí k přípravě cca 3 l aplikační kapaliny (na plochu cca 100 m2)

- součástí balení je odměrka pro snadné dávkování

- aplikace v měsících: 5,6,7,8,9

HERBICID je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

Produktová řadaHerbicid
VýrobceAGRO

AGRO Dicotex 100ml - pro trávníky

Popis
Skladem
199 Kč 164 Kč bez DPH
doprava-zdarma
Doprava zdarma
při nákupu již od 1000 Kč
rez-na-miru-okz
Zboží na míru
dle potřeb zákazníka
podpora-okz
Zeptejte se
odborné zákaznické podpory
servis-okz
Autorizovaný servis
záruční i pozáruční