AGRO Ortiva 50ml

Širokospektrální fungicid s protektivními / ochrannými účinky.
AGRO Ortiva 50ml
AGRO Ortiva 50ml
AGRO Ortiva 50ml
AGRO Ortiva 50ml
259 Kč 214 Kč bez DPH
Pouze osobní odběr
Skladem

v počtu 1 ks

Osobně na prodejně: Zítra
Přepravní službou: Nelze

Osobně v prodejně:ZítraPřepravní společností:Není možné zaslat
Kód017266VýrobceAGRO

AGRO Ortiva je širokospektrální fungicid s protektivními (ochrannými) účinky - použití před nebo na počátku infekce - proti původcům důležitých chorob zeleniny (plísně, skvrnitosti, septoriozy, černě, zri, padlí, hniloby atd).... SNĚŽNÁ PLÍSEŇ - doporučeno aplikovat 4 týdny před prvními mrazíky.

Přípravek doporučujeme použít před nebo na počátku infekce. Použítí je velmi vhodné proti původcům důležitých chorob zeleniny (plísně, skvrnitosti, septoriózy, černě, rzi, padlí, hniloby atd.) a sypavce i borovic. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („green effect“). Přípravek není odolný vůči mrazu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Standardní věty o nebezpečnosti :

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové údaje o nebezpečí :

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Opatření: P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

- účinná látka: azoxystrobin

- ochranná lhůta: 3 - 28 dní podle typu rostliny

- 10 ml přípravku stačí k přípravě cca 2 - 12 l aplikační kapaliny

- součástí balení je odměrka pro snadné dávkování

- aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9,10

FUNGICID je pesticid používaný k ochraně rostlin, před některými druhy hub, které napadají rostliny. Jeho úlohou je zahubení daného nežádoucího organismu.

VýrobceAGRO
Technické parametry

- 50 ml přípravku stačí k přípravě cca 10-60 l aplikační kapaliny

- není odolný vůči mrazu

- ochranná lhůta 3-28 dní podle typu rostliny

- odměrka pro snadné dávkování

AGRO Ortiva 50ml

PopisTechnické parametry
Skladem
259 Kč 214 Kč bez DPH
doprava-zdarma
Doprava zdarma
při nákupu již od 1000 Kč
rez-na-miru-okz
Zboží na míru
dle potřeb zákazníka
podpora-okz
Zeptejte se
odborné zákaznické podpory
servis-okz
Autorizovaný servis
záruční i pozáruční